Tags Benjamin Franklin

Tag: Benjamin Franklin

Thành công đến từ đức tính tiết kiệm và cần cù chịu khó, đây là 8 lời khuyên về tài chính từ Benjamin Franklin...

Dù Benjamin Franklin là một người tham vọng, nhưng ông không bao giờ vứt bỏ sự liêm chính để đạt được mục đích. Ông luôn đặt nguyên tắc cá nhân lên trên lợi ích vật chất để tránh bản thân trở thành nô lệ của tiền tài.

Most Read