Tags Doanh thu TTC Land 2020

Tag: doanh thu TTC Land 2020

TTC Land giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2020 mà không chia cổ tức, năm 2025 đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng...

Theo đó, doanh thu thuần của TTC Land sẽ tăng gần 4 lần từ mức 918 tỷ đồng năm 2020 lên mức 3.620 tỷ đồng năm 2025; lợi nhuận trước thuế sẽ tăng hơn 5 lần từ mức 205 tỷ đồng năm 2020 lên mức 1.054 tỷ đồng năm 2025. Ngoài ra, TTC Land sẽ giữ lại lợi nhuận năm 2020 để tái đầu tư dự án và phát triển quỹ đất mới.

Most Read