Tags Dự phòng

Tag: dự phòng

“Vi diệu” dự phòng ngân hàng

Nhìn vào các con số trong báo cáo tài chính, đặc biệt là các khoản mục như dự phòng rủi ro cho vay, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, lợi nhuận sau thuế thì mới thấy sự vi diệu của dự phòng...

Most Read